Pravni okvir

Zakoni i podzakonski propisi:

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (pdf)

ZAKON O USTANOVAMA (pdf)

ZAKON O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE-NN-133-2012 (pdf)

ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ (pdf)

OBITELJSKI ZAKON (pdf)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (pdf)

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (pdf)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (pdf)

Pravilnik o pripravničkom stažu (pdf)

Izvadak iz Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije (pdf)

i dr. zakoni i podzakonski propisi

Kolektivni ugovori:

Temeljni kolektivni ugovor za sluzbenike i namjestenike_ (pdf)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi _ (pdf)

Sindikalne podružnice u Domu:

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Povjerenik: Hrvoje Merdžan

Interni opći akti:

Interni opći akti usklađuju se sa Statutom Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave koji je usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća 23. rujna 2016. i na kojeg je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo suglasnost dana 25. listopada 2016. godine.

Odluka osnivaca o davanju suglasnosti na Statut (pdf)

STATUT CENTRA DUGAVE (pdf)

Registri, baze podataka, evidencija i dokumentacija u Domu:

U Domu se vodi:

 1. Registar zaposlenih sukladno Uredbi o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 55/11)
 2. Evidencije o radnicima sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15 i 97/15)
 3. Matična knjiga korisnika i dr. evidencija i dokumentacija sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine broj 100/15)
 4. HCCP evidencija i dokumentacija
 5. Skladišna evidencija i dokumentacija
 6. Evidencija izdanih putnih naloga
 7. Urudžbeni zapisnik i interne dostavne knjige te knjiga otpreme pošte sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 7/2009)
 8. Financijska i računovodstvena evidencija i dokumentacija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14 i 115/15)
 9. Evidencija o nabavi i sklopljenim ugovorima o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi “Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i13/14 – OUSRH)
 10. Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju PPI  sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15)
 11. Kadrovska evidencija i dokumentacija sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14) Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13 – Rješenje USRH,120/13 – Odluka i Rješenje USRH, 125/13, 148/13 i 12/14 – RUSRH, 83/14-OUSRH, 143/14 i 136/15), Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14 i 99/15), Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15), Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13) i dr. zakona i podzakonskih propisa
 12. i druga propisana evidencija i dokumentacija

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.