Dugave – sjedište

Dugave, Sv. Mateja 70/a

Na lokaciji u Dugavama, Sv. Mateja 70/a Dom djeluje od 1982. godine, a osim sjedišta, odnosno uprave i računovodstva, na ovoj lokaciji djeluje i Odjel dijagnostike, prihvata i tretmana.

URED RAVNATELJA

Ravnatelj: Božo Vrkljan, dipl. soc. radnik

Telefon: 01/66 01 209

Računovodstvo

Telefon: 01/ 66 77 380, Telefaks: 01/ 66 87 809

Odjel dijagnostike, prihvata i tretmana

Voditeljica: mr. sc. Gordana Babić, dipl. soc. pedagog

Telefon:
(01) 6601 301

Unutar ove ustrojbene jedinice djeluje:

1.1. Dijagnostika sa savjetovalištem unutar koje se provodi dijagnostički postupak utvrđivanja etiologije, fenomenologije, trajanja, intenziteta i vrste poremećaja u ponašanju i osobnosti djece i maloljetnika, predlaganje odgovarajuće odgojne mjere, zaštite i tretmana te savjetovališni rad u suradnji s drugim institucijama. Dijagnosticiranje se obavlja temeljem zahtjeva odnosno uputnice nadležnog centra za socijalnu skrb ili naredbom suda i to kroz stacionarnu dijagnostiku, ambulantu kontinuiranu i ambulantu diskontinuiranu dijagnostiku u trajanju od 4 do 6 tjedana. U procesu dijagnosticiranja sudjeluje tim stručnjaka različitih profila čija se pojedinačna mišljenja sintetiziraju u “Nalaz i mišljenje”. Godišnje se obradi oko 100 korisnika.

Savjetovalište

Savjetovalište za djecu, mladež i obitelj djeluje  unutar ustanove sa svrhom pružanja podrške, poučavanja, savjetovanja, osnaživanja, usmjeravanja  i vođenja djece i mladih kao i drugih važnih osoba (roditelji, udomitelji, skrbnici, učitelji, profesori, drugi stručnjaci). Orijentirano je primarno na naše korisnike i s njima povezane osobe (roditelji, profesori, liječnici itd.)

Savjetovalište djeluje  kroz dvije grupe aktivnosti:

  • Savjetovališni rad s korisnicima koji podrazumijeva direktni savjetodavni i terapeutski rad s klijentima u prostorima Savjetovališta
  • Program utjecaja na zajednicu i razvijanje partnerstva i suradnje (preventivni programi)

Usluge savjetovanja pružaju postojeći stručni radnici: defektolozi-socijalni pedagozi, psiholozi i socijalni radnici te po potrebi i drugi stručnjaci.

Preuzmite letak u pdf formatu:

Radno vrijeme Savjetovališta:

uz prethodnu najavu na telefon:  66 00 777 ili  099/81 96 290

utorkom i četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati, srijedom od 15.00 do 17.00 sati

Preuzmite letak u pdf formatu:

1.2 Disciplinski centar osigurava provođenje sudske odgojne mjere “Upućivanje u Centar za odgoj”. Ovu odgojno mjeru izriče sud (općinski, županijski ili prekršajni sud) kada ocijeni potrebnim da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama utječe na osobnost i ponašanje maloljetnika. Sud može maloljetnika uputiti u Centar za odgoj na određeni broj sati tijekom dana ili na neprekidni boravak u najduljem trajanju do 3 mjeseca. Tijekom godine izvrši se oko 25 odgojnih mjera.

1.3 Prihvatna stanica pruža hitnu socijalnu pomoć djeci i mladeži koja se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja ili skrbnika te im pruža privremeni kratkotrajni smještaj i skrb dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili im se smještaj ne osigura na drugi način. Pod jednakim se uvjetima pruža privremeni smještaj stranim državljanima, a do povratka u zemlju porijekla. Godišnji prihvat je oko 600 korisnika, a oko 150 prihvata odnosi se na strane državljane.

1.4 Produženi stručni postupak osigurava cjelodnevni ili poludnevni boravak, u okviru kojeg se izvršava i odgojna mjera pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi. Cilj i zadatak programa ove organizacijske cjeline je pružanje pomoći korisniku i njegovoj obitelji u prevladavanju odgojno-obrazovnih teškoća, odnosno teškoće socijalne integracije u užoj i široj sredini kroz provođenje socijalizacije, resocijalizacije i profesionalnog osposobljavanja. Tijekom godine na produženi stručni postupak bude upućeno oko 40 korisnika.

Preuzmite dokument u pdf formatu:

PSP

1.5. Grupa djevojaka

U grupi su djevojke kronološke dobi od 14 do 18 godina. Sastav grupe je heterogen s obzirom na stupanj obrazovanja, intelektualne sposobnosti, razloge upućivanja na tretman, strukturu osobnosti i obiteljsku situaciju. Kod svih štićenica prisutni su poremećaji u ponašanju različitih oblika i  intenziteta, te određeni stupanj odgojno-obrazovne zapuštenosti. Optimalni kapacitet je šest štićenica. Prostor Grupe djevojaka sastoji se od dvije spavaonice sa po tri kreveta, dnevnog boravka i kupaonice. U sklopu Ustanove dostupan je i sportsko-rekreativni prostor u kojemu ih se na dnevnoj bazi animira ovisno o njihovim interesima. Opći cilj u radu sa štićenicama je adaptacija i potpuna integracija u širu društvenu sredinu, uspješan nastavak školovanja, te usvajanje društveno-prihvatljivog ponašanja.

Galerija grupa djevojaka

Galerija slika iz Doma Dugave

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.