Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice

Na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu: „Centar”), Upravno vijeće Centra sukladno odluci sa svoje 7. sjednice održane dana 08. kolovoza 2017. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice
Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
 4. koja ima hrvatsko državljanstvo
Iznimno, ako se na natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava propisani uvjet završenog diplomskog studija iz točke 1., za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući
preddiplomski studij iz točke 1., a ispunjava propisane uvjete iz točaka 2., 3 i 4. ovog natječaja.
Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Centra će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Upravno vijeće Centra imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. ovjerenu presliku radne knjižice ili potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu
 5. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UPRAVNO VIJEĆE “NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU”
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE

Natjecaj izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

21. susreti Dugave 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, OIB: 88189190821 – Statističko izvješće o javnoj nabavi:

Izvjesce o Javnoj nabavi 2016 (pdf)

Preimenovanje ustanove

Dom Dugave je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu preimenovan u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave.

Rjesenje Trgovackog suda u Zagrebu (pdf)

Nova web stranica na domeni centar-dugave.hr je u izradi.

Aktualno Dugave i Porin

Nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja

U prostoru Savjetovališta Doma se od 01. srpnja 2016. godine, primarno za potrebe centara za socijalnu skrb izvan područja Grada Zagreba, može provoditi  nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja sukladno odredbama Pravilnika o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (“Narodne novine” broj 106/14).

Za potrebe provođenja nadzora  centri se upućuju prethodno uputiti molbu na službenu e-adresu: domdugave@gmail.com

20. domski susreti Dugave 2016.

Dana 21. svibnja 2016. godine na lokaciji Doma u Dugavama, Ul. sv. Mateja broj 70/a, te na sportskim terenima OŠ Dugave & OŠ Fran Galović održali su se 20. domski susreti „Dugave“, sportski susreti   uz druženje i roštiljadu korisnika domova socijalne skrbi iz cijele Hrvatske.

Zahvaljujemo svima koji su omogućili organizaciju i održavanje tradicionalnih susreta naših korisnika:

 1. OŠ Dugave i OŠ Fran Galović
 2. E-Elmes, Dugo Selo, Brckovljani
 3. Judo klub Dugave, Zagreb
 4. Gala jaja d.o.o. Bjelovar
 5. Podravka d.d. Koprivnica
 6. Staklo – Galanterija Zagreb
 7. Vox-promet d.o.o. Zagreb
 8. Obrtnička zadruga “Graditelj”  Zagreb
 9. RICO-SAN d.o.o.
 10. Gepot d.o.o.
 11. Tiskara “Glas” Slavonski Brod
 12. Vugrinec d.o.o. Zaprešić

Obavijest o izboru kandidata psihologa

OBAVIJEST O IZBORU PSIHOLOGA

Obavijest o izboru kandidata-uži krug

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Natječaj – psiholog – neodređeno

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13 i 153/13) i članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) po suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 100-01/16-02/10,  URBROJ:  519-04-1-2-1/7-16-2, ravnatelj Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb raspisuje
.
NATJEČAJ
.
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci na poslovima: psihologa, 1 izvršitelj m/ž, radno mjesto službenika I. vrste zvanja
.
Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.