Natječaj za pripravnike-polaznike SOR

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu,  članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 24/2017.) i članka 14. stavak 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 32/2017) sukladno Uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-01/17-01/27, UR.BROJ: 519-04-1-2/1-17-3 od 18. srpnja 2017. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
NATJEČAJ
za prijem pripravnika, polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. na poslove: soc.pedagoga, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: – socijalni pedagog – završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije (mag. soc. pedagogije) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije (bacc. soc. pedagogije)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
2. na poslove: soc. radnika, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: socijalni radnik – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalnog rada (mag. soc. rada) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalnog rada (bacc. soc. rada)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
3. na poslove: odgajatelja, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije, ili socijalnog rada (mag. soc. pedagogije ili soc. rada) iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije ili  soc. rada (bacc. soc. pedagogije ili soc. rada)
ili iznimno završen diplomski sveučilišni studij iz područja pedagogije (mag. pedagogije)  te društvenih ili humanističkih znanosti
Trajanje: godinu dana
2 izvršitelja m/ž
Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana sa najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i na web. str. HZZ-a.
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web.str.: www.dom-dugave.hr  u roku od  8 dana od isteka roka za podnošenje prijava
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju e-poštom  na adresu: centardugave@gmail.com

NATJECAJ PRIPRAVNICI – POLAZNICI SOR (pdf)

Comments are closed.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.