Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice

Na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu: „Centar”), Upravno vijeće Centra sukladno odluci sa svoje 7. sjednice održane dana 08. kolovoza 2017. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice
Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
  2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
  3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
  4. koja ima hrvatsko državljanstvo
Iznimno, ako se na natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava propisani uvjet završenog diplomskog studija iz točke 1., za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući
preddiplomski studij iz točke 1., a ispunjava propisane uvjete iz točaka 2., 3 i 4. ovog natječaja.
Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Centra će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Upravno vijeće Centra imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
  1. životopis
  2. domovnicu
  3. diplomu
  4. ovjerenu presliku radne knjižice ili potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu
  5. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
  6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UPRAVNO VIJEĆE “NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU”
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE

Natjecaj izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Comments are closed.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.