Archive for the ‘Natječaji i nabave’ Category

Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave

Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave - poziv na dostavu ponude

Pozivamo Vas na dostavu ponude za nabavu usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave.

Osnovne naznake o načinu i provedbi nabave:

 1. Vrsta, opis i količina usluge sistematskog pregleda utvrđuje se Narudžbenicom sukladno ponudi. Specificirana ponuda mora sadržavati sve specificirane zdravstvene preglede iz članka 73. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/2017). Obrazac ponude i priloženog troškovnika mora se ispuniti u cijelosti.
 2. Procijenjena vrijednost nabave: 50.500,00 kuna bez PDV-a
  Sukladno članku 15. i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) na nabavu usluga vrijednosti manje od 200.000,00 kuna ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
 3. Ponude se dostavljaju e-poštom na: centardugave@gmail.com najkasnije do 16. veljače 2018. do 12.00 sati zaključno.
 4. Ponude koje ne stignu do navedenog vremena neće se razmatrati.
 5. Najpovoljnija ponuda jest ponuda s najnižom cijenom.

Više u dokumentima:

POZIV ZA NABAVU USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (pdf)

POZIV ZA NABAVU USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (doc)

Odluka o izboru kandidata za SOR

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD, BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, PRIPRAVNIKA (VJEŽBENIKA) I. VRSTE ZVANJA

Natječaj za pripravnike-polaznike SOR

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu,  članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 24/2017.) i članka 14. stavak 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 32/2017) sukladno Uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-01/17-01/27, UR.BROJ: 519-04-1-2/1-17-3 od 18. srpnja 2017. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
NATJEČAJ
za prijem pripravnika, polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. na poslove: soc.pedagoga, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: – socijalni pedagog – završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije (mag. soc. pedagogije) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije (bacc. soc. pedagogije)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
2. na poslove: soc. radnika, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: socijalni radnik – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalnog rada (mag. soc. rada) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalnog rada (bacc. soc. rada)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
3. na poslove: odgajatelja, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije, ili socijalnog rada (mag. soc. pedagogije ili soc. rada) iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije ili  soc. rada (bacc. soc. pedagogije ili soc. rada)
ili iznimno završen diplomski sveučilišni studij iz područja pedagogije (mag. pedagogije)  te društvenih ili humanističkih znanosti
Trajanje: godinu dana
2 izvršitelja m/ž
Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana sa najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i na web. str. HZZ-a.
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web.str.: www.dom-dugave.hr  u roku od  8 dana od isteka roka za podnošenje prijava
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju e-poštom  na adresu: centardugave@gmail.com

NATJECAJ PRIPRAVNICI – POLAZNICI SOR (pdf)

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra Dugave 2017 (pdf)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice

Na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu: „Centar”), Upravno vijeće Centra sukladno odluci sa svoje 7. sjednice održane dana 08. kolovoza 2017. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice
Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
 4. koja ima hrvatsko državljanstvo
Iznimno, ako se na natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava propisani uvjet završenog diplomskog studija iz točke 1., za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući
preddiplomski studij iz točke 1., a ispunjava propisane uvjete iz točaka 2., 3 i 4. ovog natječaja.
Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Centra će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Upravno vijeće Centra imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. ovjerenu presliku radne knjižice ili potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu
 5. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UPRAVNO VIJEĆE “NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU”
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE

Natjecaj izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, OIB: 88189190821 – Statističko izvješće o javnoj nabavi:

Izvjesce o Javnoj nabavi 2016 (pdf)

Obavijest o izboru kandidata psihologa

OBAVIJEST O IZBORU PSIHOLOGA

Obavijest o izboru kandidata-uži krug

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Natječaj – psiholog – neodređeno

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13 i 153/13) i članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) po suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 100-01/16-02/10,  URBROJ:  519-04-1-2-1/7-16-2, ravnatelj Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb raspisuje
.
NATJEČAJ
.
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci na poslovima: psihologa, 1 izvršitelj m/ž, radno mjesto službenika I. vrste zvanja
.

Natječaj – polaznici stručnog osposobljavanja bez zasnivanja r.o.

.

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Natječaj – polaznici stručnog osposobljavanja (pdf)

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.