Archive for the ‘Natječaji i nabave’ Category

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

Na temelju članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 16. stavak 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
INTERNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (u pretpostavljenom trajanju do godinu dana)
na poslovima: medicinske sestre/ tehničara, 1 izvršitelj m/ž,
radno mjesto službenika III. vrste zvanja
Stručni uvjet:
 1. završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara  i položen stručni ispit ili završeno petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara  bez obveze polaganja stručnog ispita
 2. nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,  99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
 3. važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara
 4. položen vozački ispit B kategorije
 5. poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, e-pošta)
Ispunjavanje stručnog uvjeta iz točke 4. i 5. dovoljno je naznačiti u životopisu te nije potrebno prilagati dokumentaciju, a uvjet  iz točke 2. poslodavac će provjeriti po službenoj dužnosti  po izvršenom izboru kandidata za zapošljavanje te nije potrebno prilagati uvjerenje.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu  na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

 1. životopisa
 2. dokumenta o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju
 4. dokumenta o položenom stručnom ispitu  (nije uvjet za kandidate sa završenim petogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem)
 5. važećeg odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara
 6. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na Natječaj priložiti propisane dokaze koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupni putem poveznice na link:
Rok za podnošenje prijave s prilozima: 8 dana od dana objave natječaja na web. stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o izboru kandidata bit će dostavljena svim kandidatima e-poštom i objavljena na web. str. www.dom-dugave.hr, ili www.centar-dugave.hr u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Vlastoručno potpisanu prijavu s prilozima dostaviti na adresu:
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE
s naznakom:
INTERNI NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/MEDICINSKOG TEHNIČARA

Obavijest o izboru psihologa

Po oglašavanju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na poslovima psihologa, radno mjesto službenika I. vrste zvanja, m/ž, u Biltenu broj 174 od 10. rujna 2018. i na web. str. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, te na web. stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje: “Centar Dugave”), pravodobno je dostavljeno:
 • 11 potpunih prijava na Natječaj kandidata koji, prema priloženom životopisu i dokumentaciji, u potpunosti udovoljavaju oglašenim natječajnim uvjetima
Temeljem Obavijesti Broj: 01-1766/18 LP/BV od 25. rujna 2018. godine, dostavljene svim kandidatima putem e-pošte uz istodobnu objavu na web. str. Centra Dugave, na razgovor je pozvano svih 11 kandidata.
Nakon obavljenog razgovora s kandidatima, od strane Povjerenstva za zapošljavanje, donijeta je
ODLUKA
 1. Ante Župić, mag. psihologije iz Zagreba, s položenim stručnim ispitom u struci i važečom dopusnicom za obavljanje psihološke djelatnosti te jednom godinom radnog iskustva u struci, stečenog tijekom stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima psihologa, izabrani je kandidat za zasnivanje radnog odnosa na poslovima psihologa, radno mjesto službenika I. vrste zvanja.
 2. S izabranim kandidatom zasnovat će se radni odnos na određeno vrijeme, a radi zamjene i do povratka privremeno odsutne radnice Maje Ivanković na posao.

Obavijest – natječaj psiholog (m/ž)

Po oglašavanju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na poslovima psihologa, radno mjesto službenika I. vrste zvanja, m/ž, u Biltenu broj 174 od 10. rujna 2018. i na web. str. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, te na web. stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje: “Centar Dugave”), pravodobno je dostavljeno:
 • 11 potpunih prijava na Natječaj kandidata koji, prema priloženom životopisu i dokumentaciji, u potpunosti udovoljavaju oglašenim natječajnim uvjetima
U postupku odlučivanja o izboru kandidata koji će biti pozvani na razgovor, od strane Povjerenstva donijeta je
.
ODLUKA
.
Dana 27. rujna 2018. u Ured ravnatelja Centra Dugave u Zagrebu, Dugave, Ulica svetog Mateja 70/A , na razgovor se pozivaju kandidati iz Zagreba, kako slijedi:
1. Marija Jakiša u 10.00 sati
2. Marina Arar u 10.15 sati
3. Klaudia Kovač u 10.30 sati
4. Venita Mužek u 10.45 sati
5. Ana Harabajsa u 11.00 sati
6. Dora Jurjević u 11.15 sati
7. Ante Župić u 11.30 sati
8. Stela Omerzo u 11.45 sati
.
Dana 28. rujna 2018. u Ured ravnatelja Centra Dugave u Zagrebu, Dugave, Ulica svetog Mateja 70/A , na razgovor se pozivaju kandidati s prebivalištem izvan Zagreba, kako slijedi:
1. Helena Rajčić, u 09.00 sati
2. Jelena Baborac, u 09.15 sati
3. Katarina Gugić u 09.30 sati.

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA PSIHOLOGA (pdf)

Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 16. stavak 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave raspisuje

INTERNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u pretpostavljenom trajanju do godinu dana (zamjena do povratka privremeno odsutne radnice na posao) na poslovima: psihologa, 1 izvršitelj m/ž, radno mjesto službenika I. vrste zvanja

Natjecaj-psiholog-odredjeno (pdf)

Uputa MDOMSP – Provedba postupka jednostavne nabave

Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova:

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16) i članka 46. stavak 1. Statuta  Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje: Centar Dugave) ravnatelj Centra Dugave, dana 29. 01 2018.g. donosi:

Plan nabave Centra Dugave za 2018_EOJNRH (xls)

Odluka o izboru kandidata za SOR

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD, BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, PRIPRAVNIKA (VJEŽBENIKA) I. VRSTE ZVANJA

Natječaj za pripravnike-polaznike SOR

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu,  članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 24/2017.) i članka 14. stavak 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 32/2017) sukladno Uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-01/17-01/27, UR.BROJ: 519-04-1-2/1-17-3 od 18. srpnja 2017. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
NATJEČAJ
za prijem pripravnika, polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. na poslove: soc.pedagoga, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: – socijalni pedagog – završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije (mag. soc. pedagogije) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije (bacc. soc. pedagogije)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
2. na poslove: soc. radnika, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: socijalni radnik – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalnog rada (mag. soc. rada) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalnog rada (bacc. soc. rada)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
3. na poslove: odgajatelja, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije, ili socijalnog rada (mag. soc. pedagogije ili soc. rada) iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije ili  soc. rada (bacc. soc. pedagogije ili soc. rada)
ili iznimno završen diplomski sveučilišni studij iz područja pedagogije (mag. pedagogije)  te društvenih ili humanističkih znanosti
Trajanje: godinu dana
2 izvršitelja m/ž
Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana sa najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i na web. str. HZZ-a.
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web.str.: www.dom-dugave.hr  u roku od  8 dana od isteka roka za podnošenje prijava
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju e-poštom  na adresu: centardugave@gmail.com

NATJECAJ PRIPRAVNICI – POLAZNICI SOR (pdf)

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra Dugave 2017 (pdf)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice

Na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu: „Centar”), Upravno vijeće Centra sukladno odluci sa svoje 7. sjednice održane dana 08. kolovoza 2017. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice
Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
 4. koja ima hrvatsko državljanstvo
Iznimno, ako se na natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava propisani uvjet završenog diplomskog studija iz točke 1., za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući
preddiplomski studij iz točke 1., a ispunjava propisane uvjete iz točaka 2., 3 i 4. ovog natječaja.
Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Centra će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Upravno vijeće Centra imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. ovjerenu presliku radne knjižice ili potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu
 5. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UPRAVNO VIJEĆE “NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU”
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE

Natjecaj izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.